License

Tyto fotografie je možné použít pouze k osobnímu nekomerčnímu použití (použití, kde není placeno za vaše služby, a kde není peněžní přínos pro kteroukoli stranu v důsledku použití fotografie), pokud není u série uvedeno jinak.
Ořezávání, odstraňování autorského podpisu nebo jakákoli manipulace (kromě zmenšení fotografie) je zakázáno.

Pokud chcete koupit nějaké fotografie, na kterých jste Vy, napište mi e-mail.

You have the right to use these photos for personal non-comercial use only (use where you are not paid for your services, and where there is no monetary benefit to any party as a  result of using the photo), unless stated otherwise in series of photos.
Cropping, removing copyright signature or any manipulation (except during shrinking) is prohibited.

If you want to buy some photos of yourself in original size e-mail me.